اخبار داغ

مشاوره برای سرمایه گذاری

شرکت روبیمکث در راستای نیاز سرمایه پذیران موارد زیر را در ارتباط با بهینه بودن پروژه ها و فرایند موفقیت آمیز جذب سرمایه خارجی پاسخ میدهد. 1 بررسی توجیه پذیر بودن طرح و پروژه 2 نحوه استفاده بهینه از معافیت های مالیاتی و امکانات ویژه برای جذب سرمایه گذاران 3 چگونگی ایجاد امنیت و تضمین سرمایه و سود حاصل از آن طبق قوانین و مقررات مربوط به طرح 4 میزان سود حاصل شده و روشهای برگشت سرمایه 5 چه مواردی جز اولویت های یک سرمایه گذار است 6 مطابقت منابع سرمایه گذار با طرح مربوطه 7 طرحهای توجیهی همراه با...