اخبار داغ

حمل مسافر

شرایط فرهنگی و اجتماعی و قوانین ادارات مختلف مربوط به حمل مسافرو ویژگی های متنوع در قسمتهای مختلف ایران شرایط خاصی برای حمل و نقل بین شهری بوجود اورده است که با دیگر کشورها و فرهنگها بسیار متفاوت میباشد و از طرفی با حدود بیش از 800.000.000 مسافرت بین شهری در سال که هر یک ویژگی و شرایط خاصی دارند، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این بخش را از اساسی ترین و در عین حال پیچیده ترین موضوعات مورد بررسی قرار داده است . ارائه یک الگوریتم دقیق بر اساس برنامه های مشابه و مسافرتهای افراد و سلایق گوناگون و...