اخبار داغ

چرا روبیمکث؟

از آنجا که در سالهای گذشته ایران با محدودیتهای بسیار مواجه بوده است اما با دارا بودن امکانات بی نظیر مادی ، انسانی و منابع بیشمار و همچنین شرایط سالهای گذشته منطقه خاورمیانه که بازار مصرف انبوه و پر رونق را برای محصولات مختلف پدید اورده است ، در مرکز توجهات بین المللی قرار گرفته است لذا پروژه های بسیاری با توجه به پیشرفتهای سریع تکنولوژی در جهان وجود دارند که سرمایه گذاران و صاحبان دانش و صنایع و ثروت به دنبال بسترهای بدون ریسک، سود آور ،پایدار، بازار مطمین و آینده روشن ترسیم شده ای برای محقق...